Otomin

BORÓWKOWA 5A

kraj, kraje sąsiadujące z RP,

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej nr 3076 Wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych Województwa Pomorskiego nr 418 Gwarancja Ubezpieczeniowa na rzecz Klientów nr 01.169.238 Imprezy nadzorowane przez Pomorskie Kuratorium Oświaty Dyplom trenera żeglarstwa II klasy nr 843 / AWFiS Gdańsk Dyplom ukończenia studiów na AWFiS w Gdańsku na kierunku Wychowanie Fizyczne nr 12507 Zaświadczenie o nadaniu stopnia nauczyciela mianowanego nr 84/2012 Patent sternika motorowodnego nr 059460 Patent Jachtowego Sternika Morskiego nr 627 Zaświadczenie o ukończeniu kursu instruktażowego dla kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej nr 103/2010

Turystyka: Organizator/Pośrednik
BURSZTYNOWA 24

kraj, kraje sąsiadujące z RP,

Turystyka: Organizator/Pośrednik
Przerwa techniczna.